Management Team

Management Team


 

Marc Hezemans - Managing Director 

E-mail :  m.hezemans@ancrasystems.com 
Telefonnummer : +31 (0)880 247 121
Handy nummer : +31 (0)653 976 018
LinkedIn :  M. Hezemans

 

 

Nick Eijkemans- Technischer Manager

E-mail : n.eijkemans@ancrasystems.com 
Telefonnummer : +31 (0)880 247 181
LinkedIn :  N.Eijkemans
     

 

 

Marc Dohmen - Verkaufsleiter

E-mail :  m.dohmen@ancrasystems.com 
Telefonnummer : +31 (0)880 247 122
Handy nummer : +31 (0)638 081 120
LinkedIn :  M.Dohmen 

 

 

Arno van Uden - Business Controller

E-mail : a.vanuden@ancrasystems.com 
Telefonnummer : +31 (0)880 247 133
Handy nummer : +31 (0)618 354 516
LinkedIn :  A.van Uden

 

 

Arjen Jeurninck - Operations Manager

E-mail : a.jeurninck@ancrasystems.com 
Telefonnummer : +31 (0)880 247 161
Handy nummer : +31 (0)618 354 458
LinkedIn : A.Jeurninck